Üldinfo

Hoolekogu


Hoolekogu liikmed 2023/24õa

 Hoolekogu protokollid on avalikustatud Amphora keskkonnas.

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd asutuse personaliga.

Ühe asutusena tegutseva üldhariduskooli ja lasteasutuse hoolekogu koosseisu kuulub vähemalt kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab kooli ja teine lasteasutuse õpetajaid ning nii kooli õpilaste vanemate kui ka lasteasutuse laste vanemate esindajad. Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis. Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

Hoolekogu lasteaias:

 • kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevustest ning majandamisest;
 • annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
 • teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
 • osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi töös;
 • otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
 • otsustab teise koolieelse lasteasutuse seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogu koolis:

 • osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel või muutmisel ning annab selle kohta enne kinnitamist arvamuse;
 • annab arvamuse kooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;
 • annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks;
 • annab arvamuse kooli õpilaskodu kodukorra kehtestamiseks;
 • annab nõusoleku riiklikus õppekavas sätestatud õppeainete nimistu muutmiseks;
 • teeb ettepaneku koolis või selle üksikutes klassides õppekeele muutmiseks;
 • osaleb kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamisel;
 • annab nõusoleku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste piirarvu konkreetses klassis või eriklassis;
 • annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;
 • annab nõusoleku haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
 • annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;
 • kehtestab kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
 • annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta;
 • annab arvamuse kooli eelarve projekti kohta;
 • annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;
 • annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;
 • annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta;
 • teeb ettepanekuid kooli pikapäevarühma moodustamiseks;
 • annab hinnangu huvitegevuse, pikapäevarühma ja õpilaskodu vajaduse ja töö korralduse kohta;
 • korraldab õpilaste või nende vanemate esitatud pretensioonide lahendamist õppe- ja kasvatustegevuse alastes küsimustes;
 • nimetab vajadusel oma esindaja kooli tööd puudutavatesse komisjonidesse ja töörühmadesse;
 • nimetab oma esindaja kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi komisjoni;
 • annab arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
 • täidab teisi seadusega ja seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

Hoolekogu liikmed 2023/24õa

 Hoolekogu protokollid on avalikustatud Amphora keskkonnas.

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd asutuse personaliga.

Ühe asutusena tegutseva üldhariduskooli ja lasteasutuse hoolekogu koosseisu kuulub vähemalt kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab kooli ja teine lasteasutuse õpetajaid ning nii kooli õpilaste vanemate kui ka lasteasutuse laste vanemate esindajad. Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis. Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

Hoolekogu lasteaias:

 • kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevustest ning majandamisest;
 • annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
 • teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
 • osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi töös;
 • otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
 • otsustab teise koolieelse lasteasutuse seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogu koolis:

 • osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel või muutmisel ning annab selle kohta enne kinnitamist arvamuse;
 • annab arvamuse kooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;
 • annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks;
 • annab arvamuse kooli õpilaskodu kodukorra kehtestamiseks;
 • annab nõusoleku riiklikus õppekavas sätestatud õppeainete nimistu muutmiseks;
 • teeb ettepaneku koolis või selle üksikutes klassides õppekeele muutmiseks;
 • osaleb kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamisel;
 • annab nõusoleku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste piirarvu konkreetses klassis või eriklassis;
 • annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;
 • annab nõusoleku haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
 • annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;
 • kehtestab kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
 • annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta;
 • annab arvamuse kooli eelarve projekti kohta;
 • annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;
 • annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;
 • annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta;
 • teeb ettepanekuid kooli pikapäevarühma moodustamiseks;
 • annab hinnangu huvitegevuse, pikapäevarühma ja õpilaskodu vajaduse ja töö korralduse kohta;
 • korraldab õpilaste või nende vanemate esitatud pretensioonide lahendamist õppe- ja kasvatustegevuse alastes küsimustes;
 • nimetab vajadusel oma esindaja kooli tööd puudutavatesse komisjonidesse ja töörühmadesse;
 • nimetab oma esindaja kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi komisjoni;
 • annab arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
 • täidab teisi seadusega ja seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.